មជ្ឈមណ្ឌលផលិតផល

ក្រណាត់ឯកសណ្ឋានសាលា

ក្រណាត់ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍

ក្រណាត់ឯកសណ្ឋានការិយាល័យ

អឿមអឹមឌី

សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន

1

សេវាកម្ម ២៤ ម៉ោង

អតិថិជន ២៤ ម៉ោង
អ្នកឯកទេសសេវាកម្ម

2

ទំនាក់ទំនងបញ្ជូនបន្ត

ទំនាក់ទំនងបញ្ជូនបន្តតាម
តំបន់

3

ផ្នែកបន្ថែមគណនី

អតិថិជនដែលមាន
បានសហការជាច្រើនដង
អាចពន្យាររយៈពេលគណនី

កម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន

ច្រើនទៀត